Ledningsanvisning, trädfällning och gatubelysning

SOM_1993.JPG

Frågor som berör ledningsanvisning och trädfällning kommer ofta till oss på Dala Energi kundservice. Här kan du läsa mer om vad som gäller för varje tjänst. 

Ledningsanvisning elnät, fibernät och fjärrvärme

Dala Energi har nu inlett ett samarbete med Geomatikk beträffande ledningsanvisning på samtliga av våra nyttigheter. Detta för att du som slutkund skall få en så bra service som möjligt.

Precis som tidigare skall du som behöver ledningsanvisning anmäla detta i Ledningskollen (www.ledningskollen.se) i god tid innan ett grävarbete skall påbörjas. Kartunderlag där våra nyttigheter är inritade skickas normalt inom 3 dagar. Notera att du kan få lov att fråga efter övriga ledningsägares anvisning också, exempelvis teleledningar.

Behöver ni fysisk ledningsanvisning efter kartutskick skall även detta anmälas genom Ledningskollen. Vi behöver upp till 5 arbetsdagar innan vi kan lova att påbörja ledningsanvisning på plats, så var ute i så god tid som möjligt. Detta för att ha en god arbetsplanering för oss. 

Ledningsvisning är kostnadsfri om du anmäler detta minst 5 arbetsdagar i förväg. I annat fall så kommer en avgift att tas ut på 1.780:- inkl. moms. Denna avgift utgår också om man begär utsättning på samma sträcka ytterligare en gång. Vid ledningsvisning av en kunds egen anläggning faktureras faktisk kostnad. Gräns för kundens anläggning är vid första anslutningspunkt.

Vid vattenläckor eller andra akuta situationer utgår ingen avgift. Akuta ledningsanvisningar skall anmälas via telefon till vår kundkontakt tel 0247-738 20/ felanmälan 0247- 738 20.

Om du gräver av en kabel eller skadar en ledning kan du få betala reparationskostnaden själv.


Grävinstruktion nära elnät, fibernät och fjärrvärme:

Utsättningen omfattar alla dokumenterade kabelstråk inom den detaljerade plats för markarbete som överenskommits mellan dig som frågeställare (eller dennes representant) och utförare. Dessa anvisade kabelstråk anges även på karta som medföljer ärendet. 

Om markarbeten skall utföras utanför område för vilken ledningsanvisning har beställts, så måste en ny begäran om ledningsanvisning göras i Ledningskollen.  

Om eventuella oklarheter kring aktuellt anvisningsområde kvarstår eller brister i utsättningen uppenbaras ska Kundtjänst kontaktas innan markarbete påbörjas. Vid kontakt med Dala energi kan även aktuell ledningssträcka (gäller elledningar) tas ur drift innan grävning för att minimera risker vid grävning, detta sker mot särskild ersättning beroende på ledningssträcka och begäran måste utföras i god tid innan grävning (minst 5 dagar). 

En utsättning är ej att betrakta som markägarens tillstånd att utföra markarbete.


Följande kulörer/ markeringsfärg gäller vid utsättning:

- El/Gatubelysning: Gul, backup röd

- FJV: Blå

- Fiber: Grön, backup Orange

 

Oaktsamhet vid markarbete kan leda till kabelskador. För att förhindra detta gäller följande villkor

-          Inmätt lägesinformation redovisas en lägesnoggrannhet på ≤0,5m

         Säkerhetsavståndet vid markarbeten är minst 1 meter på vardera sidan om nätägares anläggning. Markarbeten närmare    

           anläggningen får endast ske med handverktyg.

-          Kolla särskilt med din kommun vad som gäller innan grävning påbörjas.

-          Ersättningskrav kan resas om ovan nämnda villkor ej följts och det uppstår skada på kabel. Ansvaret gäller också skada

           förorsakad vid terrängens sättning efter att arbetet är utfört.

Om en skada mot förmodan uppstår så tänk på följande:

-          Kabel skall alltid betraktas som strömförande och kontakt skall anses livsfarlig!

-          Meddela alltid nätägaren om skada uppstår.

-          Om utsättning eller karta ej överensstämmer med verkligheten, ska nätägaren kontaktas/rådfrågas innan schakten återfylls.


Trädfällning
Skall du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar? Bevakning vid trädfällning är kostnadsfri om du anmäler detta minst 3 arbetsdagar i förväg, i annat fall uttages en avgift på 1500:- inkl. moms. Kontakta oss via e-post info@dalaenergi.se

Hämta hem vår blankett med avtal för trädfällning.

 


 

 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?