Nyckeltal

Flerårsjämförelse

Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag. Nyckeltal avseende 2011-2012 har inte omräknats enligt K-3 reglerna. Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

  2016 2015 2014 2013 2012
           
Nettoomsättning i Mkr 290 249 238 236 248
Resultat efter finansiella poster i Mkr 44 36 34 23 33
Balansomslutning i Mkr 962 825 801 794 783
Rörelsemarginal % 18 18 19 14 15
Vinstmarginal % 18 18 19 14 18
Soliditet % 41 45 44 41 41
Avkastning på totalt kapital % 6 6 6 4 6
Avkastning på eget kapital % 11 10 10 7 11
Vinst per aktie kr 1,5 1,22 1,18 0,82 2,08
Substansvärde kr per aktie 16,75 15,60 14,73 13,88 13:39
Antal helårstjänster 74 70 64 69 65


Verksamheten under räkenskapsåret

Fjärrvärme

Fjärrvärme levereras till industrifastigheter, flerfamiljshus, förvaltningslokaler, skolor och småhus. 

Vid årsskiftet hade bolaget 487 (484) kunder, varav 451 (448) i Leksand och 36 (36) i Insjön. I Insjön uppgår kulvertnätet till   6,9 (6,9) km  och i Leksand till 32,1  (31,1) km.

Produktionen av fjärrvärmen sker huvudsakligen med flis men kompletteras med olja och el vid låga utetemperaturer vintertid och när underhåll av biobränslepannor sker. Under 2016 har fjärrvärmen i Leksand producerats med 100  (100) % flis. I Insjön har fjärrvärmen producerats med 84 (37) % flis, 0 (1) % olja och 16 (62) % pellets. Från och med maj 2016 bedrivs produktionen avseende fjärrvärme i Insjön i intressebolaget Biodal Kraftvärme AB. 

Eldistribution

Nättariffer

Nätföretagens intäkter består av nättariffer. Energimarknadsinspektionen granskar elnätsbolagens nättariffer och har i förväg fastställt intäktsramen för elnätsverksamheten under tillsynsperioden 2016-2019. Tillsynen har delvis tillkommit för att stärka kundernas ställning gentemot nätbolagen som är legala monopol.

Elnätsutbyggnad

Under året har det skett en fortsatt vädersäkring av elnätet genom förstärkningar och ombyggningar av luftledningsnätet.

Vattenkraftproduktionen

Koncernen producerar elkraft i sju mindre vattenkraftstationer. Elproduktionen från stationerna uppgick till 4,3 (5,7 ) GWh. Elcertifikaten för vattenkraftstationerna har löpt ut och utredning avseende möjligheten att erhålla nya pågår.  

Fibernät

Fibernätsverksamheten bedrivs i Säter, Leksand, Rättvik och Gagnefs kommuner och byggs ut i rask takt. Fibernätet klarar stora informationsmängder och kvalificerade kommunikationstjänster inom främst Internet, TV, video och IP-telefoni. Nätet är ett öppet fibernät där kunderna kan välja tjänster från många olika tjänsteoperatörer. Idag finns kunder inom företag, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar.

Miljöpåverkan

Koncernen

Bolag i koncernen bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt miljöskyddslagen. Tillståndsplikten avser värmeproduktionsanläggningen i Limhagen. Anmälningsplikten avser värmeproduktionen i gamla panncentralen i Leksand och i Insjön.

 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?